Μεγάλη έκρηξη

Μεγά­λη έκρη­ξη — ένα μικρό χρο­νι­κό

Πώς φτά­σα­με στην Μεγά­λη Έκρη­ξη; Ας πάρου­με τα πράγ­μα­τα με τη σει­ρά… 1608 Το πρώ­το τηλε­σκό­πιο κατα­σκευά­ζε­ται στην Ολλαν­δι­κή κωμό­πο­λη Μίλ­ντελ­μπρουχ από δύο οπτι­κούς: τον Χανς Λιπερ­σέι και στον Ζακα­ρί­ας Γιάν­σεν. 1609 Δύο άνθρω­ποι, σε δια­φο­ρε­τι­κά σημεία της Ευρώ­πης, χρη­σι­μο­ποιούν το τηλε­σκό­πιο για αστρο­νο­μι­κές παρατηρήσεις:ο Άγγλος Αστρο­νό­μος Τόμας Χάριοτ και ο Ιτα­λός Γαλι­λαί­ος. 18ος αιώ­νας…
Read more