μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Μέτρη­ση μάζας — Δρα­στη­ριό­τη­τες

Εικό­να: μέτρη­ση μάζας — διά­φο­ρα είδη ζυγών Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη μέτρη­ση της μάζας, τις μονά­δες μέτρη­σης και τις μετα­τρο­πές τους, ασκή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα ΘΕΩΡΙΑ Όταν φυσή­ξει, ο άνε­μος «παίρ­νει» τα φύλ­λο από χαρ­τί που είχα­με αφή­σει πάνω στο τρα­πέ­ζι και…
Read more