Περιεκτικότητες διαλυμάτων

Εκφρά­σεις περιε­κτι­κό­τη­τας δια­λυ­μά­των

Με ποιους τρό­πους εκφρά­ζου­με την περιε­κτι­κό­τη­τα ενός δια­λύ­μα­τος; Πώς θα μπο­ρού­σα­με να παρα­σκευά­σου­με δια­λύ­μα­τα συγκε­κρι­μέ­νης περιε­κτι­κό­τη­τας, στο περι­βάλ­λον του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου; ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2.3 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος — εκφρά­σεις περιε­κτι­κό­τη­τας 2.3.1 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό βάρος προς βάρος (% w/w) 2.3.2 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό βάρος προς όγκο (% w/v) 2.3.3 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό…
Read more