ελεύθερη πτώση

Η ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των

Μοιά­ζει παρά­ξε­νο, όμως οι άνθρω­ποι άργη­σαν πολύ να ανα­κα­λύ­ψουν τη φυσι­κή πίσω από την ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των. Eπί δύο χιλιά­δες χρό­νια περί­που, από τον Αρι­στο­τέ­λη μέχρι τον Γαλι­λαίο, οι άνθρω­ποι πίστευαν ότι «τα βαρύ­τε­ρα σώμα­τα πέφτουν πιο γρή­γο­ρα». Και πώς να τους κατη­γο­ρή­σει κάποιος; Η καθη­με­ρι­νή μας εμπει­ρία και η λογι­κή μας λένε ακρι­βώς…
Read more