Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — εισα­γω­γή

Φωτο­γρα­φία από 3D Animation Production Company από το Pixabay  Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας που αφο­ρά στις ηλε­κτρι­κές πηγές και στο ηλε­κτρι­κό ρέυ­μα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2.1 Ηλε­κτρι­κές πηγές (ebooks.edu.gr) 2.2 Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Παρου­σί­α­ση για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα του συνα­δέλ­φου Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. Η εισα­γω­γή αφο­ρά στο φαι­νό­με­νο της επα­γω­γή και στο εναλ­λασ­σό­με­νο ρεύ­μα.…
Read more