Εσωτερικές & εξωτερικές δυνάμεις - σύγκρουση

Εσω­τε­ρι­κές & εξω­τε­ρι­κές δυνά­μεις — σύστη­μα σωμά­των

Εσω­τε­ρι­κές & εξω­τε­ρι­κές δυνά­μεις — σύστη­μα σωμά­των, η εικό­να είναι screenshot από την προ­σο­μοί­ω­ση «Ομοί­ω­μα Δοκι­μής Σύγκρου­σης». Τι ονο­μά­ζου­με «σύστη­μα σωμά­των»; Πότε ένα τέτοιο σύστη­μα θεω­ρεί­ται «μονω­μέ­νο»; Ποιες δυνά­μεις ασκού­νται σε αυτό και ποια τα απο­τε­λέ­σμα­τά τους; Σε αυτήν την ενό­τη­τα γίνε­ται μία εισα­γω­γή της έννοιας του συστή­μα­τος σωμά­των, των εσω­τε­ρι­κών δυνά­με­ων αλλη­λε­πί­δρα­σης και των…
Read more