Ηλεκτρισμός

ΗΕΔ πηγής & νόμος του Ohm για κλει­στό κύκλω­μα

Στην ακό­λου­θη παρου­σί­α­ση ανα­λύ­ο­νται θεω­ρη­τι­κά οι έννοιες της ηλε­κτρε­γερ­τι­κής δύνα­μης (ΗΕΔ) πηγής, της εσω­τε­ρι­κής αντί­στα­σης και της πολι­κής τάσης πηγής. Παρου­σιά­ζε­ται επί­σης ο τρό­πος που εφαρ­μό­ζε­ται ο νόμος του Ohm σε κλει­στό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα καθώς και η μέθο­δος χάρα­ξης της χαρα­κτη­ρι­στι­κής καμπύ­λης μίας πηγής. ψηφια­κο βιβλίο Ηλε­κτρερ­γε­τι­κή δύνα­μη (ΗΕΔ) πηγής Ο νόμος του Ohm για…
Read more