συνεχές ρεύμα - quiz επανάληψης

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — quiz για επα­νά­λη­ψη

Δρα­στη­ριό­τη­τα Εδώ θα βρεις online ερω­τη­μα­το­λό­για κατάλ­λη­λα για επα­νά­λη­ψη των εννοιών που σχε­τί­ζο­νται με το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Τις ερω­τή­σεις έχει επι­με­λη­θεί ο συνά­δελ­φος Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος.