Μαξ Πλανκ

Max Planck: ο απρό­θυ­μος επα­να­στά­της και η γέν­νη­ση του quantum

Περιε­χό­με­να MAX PLANCK — Βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία Αν απο­φα­σί­σει κάποιος να εξε­ρευ­νή­σει τις απαρ­χές της Κβα­ντο­μη­χα­νι­κής, είναι αδύ­να­τον να μην πέσει επά­νω σε έναν μάλ­λον ήσυ­χο και συνη­θι­σμέ­νο άνθρω­πο: τον Maximillian Karl Ernst Ludwig Planck. Εκεί­νον ακρι­βώς τον άνθρω­πο που κανείς δεν θα περί­με­νε να χρι­στεί πρω­το­πό­ρος μίας επα­να­στα­τι­κής αλλα­γής που θα άλλα­ζε την πορεία της…
Read more