Ετικέτα: Quiz

Free train in motion image

Μαθαί­νω παί­ζο­ντας τις έννοιες της κίνη­σης

Ένα παι­χνί­δι ερω­τή­σε­ων κλει­στού τύπου με ανα­τρο­φο­δό­τη­ση για την επα­νά­λη­ψη των βασι­κών εννοιών της κίνη­σης στη Β’ Γυμνα­σί­ου.

Λαχανικά

Επα­νά­λη­ψη: πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη

Επα­νά­λη­ψη κεφα­λαί­ου Εδώ, μπο­ρείς να βρεις ένα επα­να­λη­πτι­κό κουίζ με αρκε­τές ασκή­σεις και ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου όπως ερω­τή­σεις πολ­λα­πλών επι­λο­γών, ερω­τή­σεις σωστού-λάθους, συμπλή­ρω­ση κενών, αντι­στοί­χι­ση & σταυ­ρό­λε­ξο, με τη γενι­κή ετι­κέ­τα “πρό­σλη­ψη ουσιών”, για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στο 2ο κεφά­λαιο της Βιο­λο­γί­ας. Ακο­λού­θη­σε τις οδη­γί­ες και καλή επι­τυ­χία!!! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (Κάνε τις ερω­τή­σεις με…
Read more