Θερμόμετρο - μέτρηση θερμοκρασίας

Θερ­μό­τη­τα — Θερ­μο­κρα­σία: η θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία

Η θερ­μο­κρα­σία και η θερ­μό­τη­τα είναι δύο εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κές έννοιες. Δες το ακό­λου­θο κλι­πά­κι. Εδώ μπο­ρείς να βρεις το μάθη­μα από το σχο­λι­κό βιβλίο. Τι πρέ­πει να μάθω από αυτό το μάθη­μα; θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία: Εικο­νι­κό εργα­στή­ριο Τα ακό­λου­θα κλι­πά­κια έχουν φτια­χτεί με τη βοή­θεια προ­σο­μοιώ­σε­ων από στον ιστό­το­πο «Φυσι­κή και φωτο­γρα­φία». Σε καθέ­να από τα…
Read more