Λύκοι

Πώς μια αγέ­λη λύκων μπο­ρεί να αλλά­ξει τα ποτά­μια

Ισορ­ρο­πία στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα Θα μπο­ρού­σε μια αγέ­λη λύκων να αλλά­ξει τη μορ­φή ενός οικο­συ­στή­μα­τος; Έναυ­σμα προ­βλη­μα­τι­σμού κι ένας ακό­μη τρό­πος να προ­σεγ­γί­σει κάποιος την έννοια της ισορ­ρο­πί­ας στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα, στα πλαί­σια του μαθή­μα­τος της βιο­λο­γί­ας του Γυμνα­σί­ου. Ένα μεγά­λο «οικο­λο­γι­κό» πεί­ρα­μα H ιστο­ρία που ακο­λου­θεί είναι πραγ­μα­τι­κή και μας βοη­θά να κατα­νο­ή­σου­με τι…
Read more