Ετικέτα: Ανοσοποιητικό Σύστημα

Ανοσοποιητικό σύστημα

Ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας

Η τρί­τη ‑και τελευ­­ταία- γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας. Πολύ συχνά οι γενι­κοί αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του σώμα­τός μας δεν αρκούν για να μας απαλ­λά­ξουν από τους παθο­γό­νους εισβο­λείς; Επι­στρα­τεύ­ε­ται τότε το «βαρύ πυρο­βο­λι­κό». ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΡΟΣ Β)…
Read more

Ανοσοποιητικό σύστημα

Εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας

Η δεύ­τε­ρη γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας. Τι συμ­βαί­νει όταν η πρώ­τη γραμ­μή άμυ­νας του ανο­σο­ποι­η­τι­κού μας συστή­μα­τος δεν κατα­φέρ­νει να εμπο­δί­σει την είσο­δο κάποιου παθο­γό­νου στον οργα­νι­σμό μας; Ας δού­με πώς ξεκι­νά η ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού Γενι­κοί…
Read more

ιστορία των εμβολίων

Σύντο­μη ιστο­ρία των εμβο­λί­ων

Από την αρχαιό­τη­τα ως τις μέρες μας η ανθρω­πό­τη­τα ήρθε αντι­μέ­τω­πη με έναν ισχυ­ρό εχθρό: την ασθέ­νεια. Ένα από τα πιο σπου­δαία όπλα στην αντι­με­τώ­πι­ση των ασθε­νειών είναι η πρό­λη­ψη και οι εμβο­λια­σμοί. Με τη βοή­θεια των εμβο­λια­σμών εξα­φα­νί­στη­καν πάρα πολ­λές επι­κίν­δυ­νες, θανα­τη­φό­ρες νόσοι, όπως η ευλο­γιά και ο κίτρι­νος πυρε­τός. Στο βιβλίο που ακο­λου­θεί…
Read more