Ετικέτα: Μικροσκόπιο

μικροσκόπιση

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση κυτ­τά­ρων

Δύο χαρα­κτη­ρι­στι­κά των φυτι­κών κυτ­τά­ρων που εύκο­λα παρα­τη­ρού­νται με το σχο­λι­κό οπτι­κό μικρο­σκό­πιο είναι το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα που τα περι­βάλ­λει και ο πυρή­νας τους. Για τη μικρο­σκό­πη­ση (μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση) φυτι­κών κυτ­τά­ρων προ­σφέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα ο βολ­βός του κρεμ­μυ­διού. Ο υμέ­νας που καλύ­πτει εσω­τε­ρι­κά τον χιτώ­να του βολ­βού του κρεμ­μυ­διού απο­τε­λεί­ται από μία μονή στι­βά­δα κυτ­τά­ρων. Στα…
Read more

Ο μικρόκοσμος του κυττάρου

Μια ματιά στον μικρό­κο­σμο του κυτ­τά­ρου

Πώς μοιά­ζει, αλή­θεια, η εικό­να του κυτ­τά­ρου όταν βου­τά­με στον μικρό­κο­σμό του, με τη βοή­θεια ενός ηλε­κτρο­νι­κού μικρο­σκο­πί­ου; «Σκα­λί­ζο­ντας» στα προ­πλά­σμα­τα της βιο­λο­γί­ας του εργα­στη­ρί­ου, ανα­κά­λυ­ψα ένα σετ με φωτο­γρα­φί­ες ζωι­κών και φυτι­κών κυτ­τά­ρων. Το πρό­βλη­μα ήταν πως δεν μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως είχαν, διό­τι οι οδη­γί­ες είναι γραμ­μέ­νες στα Αγγλι­κά.  Σκέ­φτη­κα, λοι­πόν, να τις…
Read more