Ετικέτα: Νόμος του Ohm

Ηλεκτρισμός

Ο νόμος του Ohm — εφαρ­μο­γές και ασκή­σεις

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις σημειώ­σεις & παρου­σί­α­ση θεω­ρί­ας, εφαρ­μο­γές του νόμου του Ohm, ερω­τή­σεις και ασκή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΣΧΕΤΙΚΑ H συστη­μα­τι­κή μελέ­τη ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος, δηλα­δή το να υπο­λο­γί­σου­με την τάση που εφαρ­μό­ζε­ται στα άκρα κάθε στοι­χεί­ου και την έντα­ση του ρεύ­μα­τος που το διαρ­ρέ­ει,…
Read more

Ηλεκτρισμός

Ο νόμος του Ohm: εργα­στή­ριο

Στη δημο­σί­ευ­ση αυτή επι­χει­ρεί­ται η πει­ρα­μα­τι­κή επι­βε­βαί­ω­ση του γνω­στού νόμου του Ohm με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού αλλά και του φυσι­κού εργα­στη­ρί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι & ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μπο­ρείς να επι­βε­βαιώ­σεις τον νόμο του Ohm με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου κατα­σκευ­ής ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των του PhET.…
Read more

Ηλεκτρική αντίσταση και νόμος του Ohm

Ηλε­κτρι­κή αντί­στα­ση & νόμος του Ohm

Τι είναι η ηλε­κτρι­κή αντί­στα­ση ενός διπό­λου και πώς μπο­ρού­με να την υπο­λο­γί­σου­με; ψηφια­κο βιβλιο 2.4 Αντί­στα­ση (Ωμι­κή) — Αντι­στά­της μικρο παρα­θυ­ρο στην ιστο­ρια Έχεις ήδη μάθει ότι η δια­φο­ρά δυνα­μι­κού (τάση) απο­τε­λεί το αίτιο δημιουρ­γί­ας του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Αυτό σημαί­νει πως τα δύο φυσι­κά μεγέ­θη τάση και έντα­ση θα πρέ­πει να συσχε­τί­ζο­νται ποσο­τι­κά. Ο…
Read more