Ο νόμος του Ohm - εφαρμογές και ασκήσεις

Ο νόμος του Ohm — εφαρ­μο­γές και ασκή­σεις

Ηλεκτρισμός

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις σημειώ­σεις & παρου­σί­α­ση θεω­ρί­ας, εφαρ­μο­γές του νόμου του Ohm, ερω­τή­σεις και ασκή­σεις.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm


ΣΧΕΤΙΚΑ

H συστη­μα­τι­κή μελέ­τη ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος, δηλα­δή το να υπο­λο­γί­σου­με την τάση που εφαρ­μό­ζε­ται στα άκρα κάθε στοι­χεί­ου και την έντα­ση του ρεύ­μα­τος που το διαρ­ρέ­ει, είναι πολύ χρή­σι­μη. Αυτό διό­τι ο τεχνο­λο­γι­κός μας πολι­τι­σμός, που ανα­πτύσ­σε­ται ταχύ­τα­τα, βασί­ζε­ται στον ηλε­κτρι­σμό. Οι ηλε­κτρι­κές και ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές που χρη­σι­μο­ποιού­με συνε­χώς αυξά­νο­νται.

Είναι, επο­μέ­νως, σημα­ντι­κό να γνω­ρί­ζου­με τη σχέ­ση μετα­ξύ του ρεύ­μα­τος που διαρ­ρέ­ει μια συσκευή και της τάσης στα άκρα της. Πρώ­τος διε­ρεύ­νη­σε αυτή τη σχέ­ση ο Γερ­μα­νός Georg Simon Ohm (1787−1854). Το 1827 ο Ohm δημο­σί­ευ­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ερευ­νών του, για τις οποί­ες χρη­σι­μο­ποί­η­σε εξο­πλι­σμό δικής του επι­νό­η­σης. Οι έρευ­νες αυτές αφο­ρού­σαν στην αγω­γι­μό­τη­τα των μετάλ­λων και την συμπε­ρι­φο­ρά των ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των.

O Ohm στο εργαστήριό του
O Georg Ohm επί το έργον: Πει­ρα­μα­τι­κή διά­τα­ξη μέτρη­σης του ρεύ­μα­τος που διαρ­ρέ­ει χάλ­κι­νη αγώ­γι­μη ται­νία. Το ρεύ­μα παρά­γε­ται από θερ­μο­ζεύ­γος χαλ­κού-βισμου­θί­ου. Η μία ένω­ση του ζεύ­γους εμβα­πτί­ζε­ται σε πάγο ενώ η άλλη σε νερό που βρά­ζει. Λόγω της στα­θε­ρής δια­φο­ράς θερ­μο­κρα­σί­ας, η δια­φο­ρά δυνα­μι­κού είναι στα­θε­ρή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση μπο­ρείς να δια­βά­σεις για τον νόμο του Ohm, τον τρό­πο να διε­ρευ­νή­σεις αν ισχύ­ει για ένα ηλε­κτρι­κό δίπο­λο και τον τρό­πο που εφαρ­μό­ζε­ται σε ένα ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα. Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει υλι­κό του Ανδρέα Κασ­σέ­τα.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

  • Κρά­τη­σε την αντί­στα­ση του αγω­γού στα­θε­ρή (R = 500 Ω) και παρα­τή­ρη­σε πώς δια­μορ­φώ­νε­ται η έντα­ση του ρεύ­μα­τος που τον διαρ­ρέ­ει όταν μετα­βάλ­λε­ται η τάση στα άκρα του.
  • Κρά­τη­σε την τάση στα­θε­ρή στα 9 V και παρα­τή­ρη­σε πώς μετα­βάλ­λε­ται η έντα­ση του ρεύ­μα­τος στο κύκλω­μα όταν συν­δέω σε αυτό αγω­γούς δια­φο­ρε­τι­κής έντα­σης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


O νόμος του Ohm

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *