Ετικέτα: Οικολογία

small ant on green plant in wildlife

Επα­νά­λη­ψη στις έννοιες της οικο­λο­γί­ας

Εδώ θα βρεις δρα­στη­ριό­τη­τες για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στην ενό­τη­τα «Οργά­νω­ση και λει­τουρ­γί­ες του οικο­συ­στή­μα­τος». Quizz Έλεγ­ξε τις γνώ­σεις σου!

Οικολογία

Η οργά­νω­ση των έμβιων όντων – Τα οικο­συ­στή­μα­τα

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς τα κύτ­τα­ρα των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ‑και ιδιαί­τε­ρα του ανθρώ­που- δια­φο­ρο­ποιού­νται και δημιουρ­γούν δια­φο­ρε­τι­κά είδη ιστών, όργα­να και συστή­μα­τα οργά­νων τα οποία συνερ­γά­ζο­νται αρμο­νι­κά για την καλή λει­τουρ­γία τους.

Λύκοι

Πώς μια αγέ­λη λύκων μπο­ρεί να αλλά­ξει τα ποτά­μια

Ισορ­ρο­πία στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα Θα μπο­ρού­σε μια αγέ­λη λύκων να αλλά­ξει τη μορ­φή ενός οικο­συ­στή­μα­τος; Έναυ­σμα προ­βλη­μα­τι­σμού κι ένας ακό­μη τρό­πος να προ­σεγ­γί­σει κάποιος την έννοια της ισορ­ρο­πί­ας στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα, στα πλαί­σια του μαθή­μα­τος της βιο­λο­γί­ας του Γυμνα­σί­ου. Ένα μεγά­λο «οικο­λο­γι­κό» πεί­ρα­μα H ιστο­ρία που ακο­λου­θεί είναι πραγ­μα­τι­κή και μας βοη­θά να κατα­νο­ή­σου­με τι…
Read more