Ετικέτα: Οριζόντια Βολή

Οριζόντια βολή - συντριβάνι

Ορι­ζό­ντια βολή: ας εξα­σκη­θού­με!

Μετά την παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας, ήρθε η ώρα για εξά­σκη­ση! Εδώ θα βρεις εφαρ­μο­γές, ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου και ασκή­σεις σε εντυ­πη και ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή που αντι­στοι­χούν σε πρώ­τα και δεύ­τε­ρα θέμα­τα στην ορι­ζό­ντια βολή. ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (εμπλου­τι­σμέ­νο) 1.1 Ορι­ζό­ντια βολή ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το αερο­πλά­νο Ας δού­με την άσκη­ση Ένα βομ­βαρ­δι­στι­κό αερο­πλά­νο πετά­ει σε ύψος \( H…
Read more

βολή τόξου υπό γωνία

Ορι­ζό­ντια βολή: μία ανα­λυ­τι­κή περι­γρα­φή

Η ενό­τη­τα αυτή αφο­ρά στις καμπυ­λό­γραμ­μες κινή­σεις και ειδι­κό­τε­ρα στην ορι­ζό­ντια βολή. Παρου­σιά­ζε­ται η μελέ­τη των εξι­σώ­σε­ων κίνη­σης της ορι­ζό­ντιας βολής, της εξί­σω­σης τρο­χιάς και σχε­τι­κών παρα­δειγ­μά­των. Για εξά­σκη­ση μπο­ρείς να δεις εδώ. ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ) 1.1 Ορι­ζό­ντια βολή ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ; Φόρ­τω­ση… ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ “Ορι­ζό­ντια Βολή” του Ηλία Σιν­τσα­λή από την ιστο­σε­λί­δα…
Read more