Ετικέτα: Τάση

Ηλεκτρισμός

Ο νόμος του Ohm — εφαρ­μο­γές και ασκή­σεις

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις σημειώ­σεις & παρου­σί­α­ση θεω­ρί­ας, εφαρ­μο­γές του νόμου του Ohm, ερω­τή­σεις και ασκή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΣΧΕΤΙΚΑ H συστη­μα­τι­κή μελέ­τη ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος, δηλα­δή το να υπο­λο­γί­σου­με την τάση που εφαρ­μό­ζε­ται στα άκρα κάθε στοι­χεί­ου και την έντα­ση του ρεύ­μα­τος που το διαρ­ρέ­ει,…
Read more

Ηλεκτρισμός

Αντί­στα­ση δίπο­λου — εργα­στή­ριο συνε­χούς ρεύ­μα­τος

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα μάθεις τι είναι η αντί­στα­ση ενός δίπο­λου, με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου κατα­σκευ­ής κυκλω­μά­των συνε­χούς ρεύ­μα­τος του PhET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Αντί­στα­ση του διπό­λου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Οι σημειώ­σεις αυτές είναι συνέ­χεια αυτών που βρί­σκο­νται εδώ. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο σκο­πός της ακό­λου­θης δρα­στη­ριό­τη­τας είναι…
Read more