Ετικέτα: Τριβή

Βαρύτητα

Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις: Βάρος και τρι­βή

Σε αυτή την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο μας: το βάρος και την τρι­βή. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.2 Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Για το βάρος Για την τρι­βή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Όταν συμπλη­ρώ­σεις τo στο φύλ­λο εργα­σί­ας, πατάς το κου­μπί FINISH.…
Read more

Σκι - τριβή ολίσθησης

Τρι­βή: μια μικρή επα­νά­λη­ψη

Η τρι­βή είναι παντα­χού παρού­σα. Κάποιες φορές χρή­σι­μη, κάποιες ενο­χλη­τι­κή. Εδώ επι­χει­ρεί­ται μια μικρή επα­νά­λη­ψη. ΒΙΝΤΕΟ Στο ακό­λου­θο βίντεο μπο­ρείς να παρα­κο­λου­θή­σεις μία σύντο­μη παρου­σί­α­ση για την τρι­βή (ολί­σθη­σης και στα­τι­κή). ΕΞΑΣΚΗΣΗ Για εξά­σκη­ση, μπο­ρείς να κάνεις το QUIZ. Τις ερω­τή­σεις έχει επι­με­λη­θεί ο συνά­δελ­φος Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ Σε σώμα μάζας 4 Kg που ισορ­ρο­πεί…
Read more