Ετικέτα: Όγκος

Όργανα ογκομέτρησης

Μέτρη­ση όγκου στο εργα­στή­ριο με ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο

Φωτο­γρα­φία: Όργα­να για την μέτρη­ση του όγκου στο εργα­στή­ριο. Πώς μπο­ρείς να μετρή­σεις τον όγκο μιας ποσό­τη­τας υγρού ή ενός στε­ρε­ού με ακα­νό­νι­στο σχή­μα; Στη διά­θε­σή σου έχεις έναν ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο, διά­φο­ρα υγρά, όπως νερό οινό­πνευ­μα και λάδι και μια μικρή πέτρα ή ένα κομ­μά­τι πλα­στε­λί­νης. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μέτρη­ση…
Read more

όγκος στερεού σώματος

Μετρή­σεις όγκου — όγκος παραλ­λη­λε­πι­πέ­δου

Φωτο­γρα­φία: όγκος σωμά­των με καθο­ρι­σμέ­νο σχή­μα. Υπάρ­χουν διά­φο­ροι τρό­ποι να υπο­λο­γι­στεί ή να μετρη­θεί ο όγκος ενός αντι­κει­μέ­νου. Ποιον από όλους θα επι­λέ­ξου­με, εξαρ­τά­ται από το μέγε­θος, το σχή­μα και τη φυσι­κή κατά­στα­ση του αντι­κει­μέ­νου. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για να μάθεις πώς υπο­λο­γί­ζου­με τον όγκο ενός στε­ρε­ού σώμα­τος που έχει σχή­μα ορθο­γω­νί­ου…
Read more