Ο νόμος του Coulomb - εικονικό πείραμα

Ο νόμος του Coulomb — εικο­νι­κό πεί­ρα­μα

νόμος Coulomb

Σε αυτή τη δρα­στη­ριό­τη­τα θα κάνου­με ένα εικο­νι­κό πεί­ρα­μα. Σκο­πός μας είναι να δια­πι­στώ­σου­με τον τρό­πο που αλλη­λε­πι­δρούν δύο ακί­νη­τα, σημεια­κά φορ­τία και να διε­ρευ­νή­σου­με την σχέ­ση που δίνει την τιμή της ηλε­κτρο­στα­τι­κής δύνα­μης που ασκεί το ένα στο άλλο. Θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με την προ­σο­μοί­ω­ση Νόμος του Coulomb από το PhET Interactive Simulations του πανε­πι­στη­μί­ου του Colorado.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

1.1 Ηλε­κτρι­σμός


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Μπο­ρείς να μπεις στο περι­βάλ­λον του PhET ή να εργα­στείς κατ’ ευθεί­αν από εδώ. Κάνε ✔ στο πλαί­σιο «επι­στη­μο­νι­κή σημειο­λο­γία.
Τα φορ­τία μπο­ρείς να τα μετα­κι­νή­σεις με το χέρι σου (αν μπαί­νεις από κινη­τό ή tablet) ή με το ποντί­κι (αν μπαί­νεις από laptop).

Εναλ­λα­κτι­κά, μπο­ρού­με να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με την εφαρ­μο­γή του Ηλία Σιν­τσα­λή από τον ιστό­το­πο Φυσι­κή και Φωτο­γρα­φία — Νόμος Coulomb — HTML5 (seilias.gr).

Τσε­κά­ρι­σε την επι­λο­γή «Ακέ­ραιες τιμές στην από­στα­ση» για πιο εύκο­λους υπο­λο­γι­σμούς και την επι­λογ­χή «Χάρα­κας» για να μπο­ρείς να μετράς την από­στα­ση μετα­ξύ των σφαι­ρών.


ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εδώ, θα βρεις δύο δια­φο­ρε­τι­κά φύλ­λα εργα­σί­ας με οδη­γί­ες για την εκτέ­λε­ση ενός εύκο­λου εικο­νι­κού πει­ρά­μα­τος. Διά­βα­σε τις οδη­γί­ες προ­σε­κτι­κά, πραγ­μα­το­ποί­η­σε τις δρα­στη­ριό­τη­τες που περι­γρά­φο­νται και γρά­ψε ότι ζητεί­ται σε κάθε μία.

Φύλ­λο εργα­σί­ας 1

Φύλ­λο εργα­σί­ας 2

Ο Ζυγός του Coulomb, Christophe.Finot, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *