Ο νόμος Coulomb (θεωρία & ασκήσεις)

Ο νόμος Coulomb (θεω­ρία & ασκή­σεις)

Nόμος Coulomb - δυνάμεις

Ο εμπει­ρι­κός νόμος Coulomb περι­γρά­φει τις δυνά­μεις αλλη­λε­πί­δρα­σης μετα­ξύ σημεια­κών φορ­τί­ων. Εδώ μπο­ρείς να βρεις στοι­χεία θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

1.1 Ηλε­κτρι­σμός


ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ

Θυμή­σου:
Σύμ­φω­να με τον εμπει­ρι­κό νόμο του Coulomb, η τιμή της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης με την οποία αλλη­λε­πι­δρούν δύο σημεια­κά φορ­τι­σμέ­να σωμα­τί­δια είναι ανά­λο­γη του γινο­μέ­νου των φορ­τί­ων τους και αντι­στρό­φως ανά­λο­γη του τετρα­γώ­νου της μετα­ξύ τους από­στα­σης.

Η μαθη­μα­τι­κή δια­τύ­πω­ση των προη­γού­με­νων συμπε­ρα­σμά­των είναι η ακό­λου­θη:

Νόμος Coulomb

Όπου q1, q2 οι τιμές των ηλε­κτρι­κών φορ­τί­ων σε C (Κου­λόμπ), r η από­στα­ση μετα­ξύ τους σε m και Κ είναι μια στα­θε­ρά ανα­λο­γί­ας η τιμή της οποί­ας εξαρ­τά­ται από το υλι­κό στο οποίο βρί­σκο­νται τα φορ­τία και τις μονά­δες που χρη­σι­μο­ποιού­με. Εδώ Κ = 9·109Ν·m2/C2.

Τα δια­νύ­σμα­τα (βέλη) που παρι­στά­νουν τις δυνά­μεις που ασκού­νται από το ένα φορ­τι­σμέ­νο σωμα­τί­διο στο άλλο, βρί­σκο­νται στην ευθεία που τα συν­δέ­ει. Όταν είναι ομώ­νυ­μα φορ­τι­σμέ­να η ηλε­κτρι­κή δύνα­μη είναι απω­στι­κή, ενώ όταν είναι ετε­ρώ­νυ­μα φορ­τι­σμέ­να η ηλε­κτρι­κή δύνα­μη είναι ελκτι­κή.


ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΞΗΣΗ!

Ακο­λου­θεί φύλ­λο εργα­σί­ας με ερω­τή­σεις και ασκή­σεις σχε­τι­κές με το νόμο του Coulomb.

Κάνε τo παρα­κά­τω quiz που περιέ­χει ασκή­σεις κλει­στού τύπου. Θα πρέ­πει να συμπλη­ρώ­σεις στη φόρ­μα το email σου και το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μό σου. Μετά την υπο­βο­λή μπο­ρείς να δεις τη βαθ­μο­λο­γία σου και τις σωστές απα­ντή­σεις.

Charles de Coulomb, After Hippolyte Lecomte, Public domain, via Wikimedia Commons

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *