Έργο σταθερής δύναμης

Έργο σταθερής δύναμης

Μαθαίνω τις δυνάμεις: επανάληψη

Η έννοια της ενέργειας είχε ‑και εξακολουθεί να έχει- κομβική σημασία για τη φυσική. Σε αυτό το άρθρο γίνεται μια στοιχειώδης εισαγωγή στην έννοια αυτή και στην έννοια του έργου σταθερής δύναμης η οποία απευθύνεται σε μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


5.1 Έργο και ενέργεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ


Είναι αλήθεια πως η έννοια «ενέργεια» έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Δεν μπο­ρούμε να κάνουμε ούτε βήμα πια χωρίς να έχουμε φορτίσει το κινητό μας. Δεν φαντα­ζόμαστε στιγμή πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς το ψυγείο ή την κουζίνα που χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν. Σίγουρα έχεις ακούσει πως ένα φορτηγό που κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό έχει πολύ μεγάλη κινητική ενέργεια και ίσως έχεις διαβάσει πόσο επιβαρυντική είναι για το περιβάλλον η παραγω­γή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η πυρη­νική ενέργεια που «κρύβεται» στους πυρήνες των ατόμων ή πόσο σημαντική είναι για την επιβίωσή μας αλλά και για τον πλανήτη γενικότερα η ηλιακή ενέργεια. Ίσως μάλι­στα να έχεις ακούσει και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για το πόσο ωφέλιμη θα ήταν η ανάπτυξή τους ώστε να καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος για τις ενεργειακές μας ανάγκες.

Ο οργανισμός μας, όπως και κάθε ζωντανό πλάσμα που υπάρχει στη γη, χρειάζεται ενέργεια για τη λειτουργία του. Αυτήν εμείς, αλλά και κάθε άλλο ζώο, την εξασφαλίζου­με καθημερινά μέσω της τροφής. Τα φυτά, από την άλλη μεριά, την «κλέβουν» από τον ήλιο, ένα μέρος το κρατούν για τον εαυτό τους και το υπόλοιπο μας το χαρίζουν γεν­ναιόδωρα. Όλοι μας λίγο ή πολύ είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια της ενέργειας, κα­ταλαβαίνουμε τι είναι και ποια είναι η σημασία της για τη ζωή μας αλλά αν μας ζητήσει κάποιος να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι η ενέργεια, δυσκολευόμαστε αρκετά.

Παρόλο που η ενέργεια ‑ως όρος- εμφανίστηκε στα γραπτά του Αριστοτέλη τον 4ο π.Χ. αιώνα, είναι αρκετά περίπλοκο να δώσει κάποιος έναν ορισμό για αυτήν. Ίσως τε­λικά κάτι τέτοιο να μην είναι απαραίτητο αφού εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το πώς σχετίζεται με τα φυσικά φαινόμενα και όχι το τι είναι ακριβώς. Έτσι λέμε πως έχουν ενέργεια…

Ένας δρομέας που τρέχει.
Μία μπάλα που πέφτει από την ταράτσα ενός κτιρίου.
Ένα τεντωμένο τόξο.List item
Η φωτιά που καίει στο τζάκι.
Ένα αυτοκίνητο που κινείται στο δρόμο.
Η Σελήνη που περιφέρεται γύρω από τη Γη.

Είναι όμως αρκετή μια τέτοια ποιοτική περιγραφή; Σίγουρα όχι. Θα έχεις διαπι­στώσει ως τώρα πως στη φυσική έχουμε μια μανία να «μετράμε». Τα φυσικά μεγέθη που χρησιμοποιούμε είναι πάντα μετρήσιμες ποσότητες που μπορούμε να προσδιορίσου­με με τη βοήθεια οργάνων και με τη χρήση συγκεκριμένων μονάδων μέτρησης. Από αυ­τόν τον κανόνα δε θα μπορούσε βέβαια να αποτελεί εξαίρεση η ενέργεια.

Τι είναι λοιπόν η ενέργεια;

Η έννοια της ενέργειας

Λέμε ότι ένα σώμα έχει ενέργεια όταν μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο περιβάλλον του ή με ποιο «επιστημονικούς όρους» όταν μπορεί να παράγει έργο.
Γενικά η ενέργεια δεν δημιουργείται ούτε καταστρέφεται αλλά μπορεί:
1. Να μεταφερθεί από ένα σώμα σε ένα άλλο. Όταν ένα παιδί σπρώχνει ένα καρότσι, μεταφέρεται ενέργεια από το παιδί στο καρότσι.
2. Να μετατραπεί από μια μορφή σε άλλη. Μία ανεμογενήτρια μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική.

Όπως αναφέρεται στο σχολικό βιβλiο η πρώτη αντίληψη για την έννοια του έργου φαίνεται ότι προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες. Δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους να ερμηνεύσουν πώς είναι δυνατόν να ανυψωθεί ένα βαρύ αντικείμενο ασκώντας μικρή δύναμη με τη βοήθεια ενός μοχλού . Στις αρχές του 17ου αιώνα ο Γαλιλαίος συνέλαβε τον ουσιαστικό χαρακτήρα της έννοιας. Παρατηρώντας τον τρόπο που τοποθετούσαν πασσάλους στο έδαφος, διαπίστωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν συνδυασμός του βάρους του σφυριού που χρησιμοποιούσαν και του ύψους από το οποίο έπεφτε. Η δύναμη (βάρος) και η μετατόπιση (ύψος) φαίνεται να συνδέονται με κάποιο τρόπο.

ΕΡΓΟ


Για να μελετήσουμε τις μετατροπές ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη αλλά και το ποσό της ενέργειας που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο χρησιμοποιούμε στη Φυσική την έννοια του έργου δύναμης.

Το 1829 ο Γάλλος φυσικός Κοριόλις με τη λέξη «έργο» αποκάλεσε το γινόμενο της δύναμης με τη μετατόπιση.

Έργο

Το έργο μιας δύναμης εκφράζει την ενέργεια που λόγω της δύναμης μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή μετατρέπεται από μια μορφή σε μία άλλη.

Το έργο συσχετίζεται πάντοτε με μία δύναμη και μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τη μεταβολή στην ενέργεια ενός σώματος που μπορεί μπορεί να επιφέρει αυτή.

 • Πότε μια δύναμη μπορεί να προσφέρει έργο;

  Μια δύναμη μπορεί να προσφέρει έργο όταν ασκείται σε ένα σώμα το οποίο μετακινείται στην ίδια κατεύθυνση με αυτήν.

Το έργο μιας σταθερής δύναμης που μετακινεί ένα σώμα κατά την κατεύθυνση της ορίζεται ως το γινόμενο του μέτρου της δύναμης επί το μέτρο της μετατόπισης του σώματος δηλαδή:

έργο δύναμης = δύναμη x μετατόπιση

\( W = F \cdot | \Delta x| , \text { } \) αν \( \text { } \vec{F} \) ⇈ \( \Delta \vec{x} \)

Το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος και μονάδα του έργου είναι το 1 Joule το οποίο είναι και η μονάδα μέτρησης της ενέργειας. Το 1 Joule προκύπτει από τη μαθηματική σχέση ορισμού για το έργο και ισούται με 1J = 1N.m.

Έργο
 • Πότε μια δύναμη καταναλώνει έργο;

  Μια δύναμη καταναλώνει έργο όταν ασκείται σε ένα σώμα το οποίο μετακινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτήν.

Το έργο μιας σταθερής δύναμης που μετακινεί ένα σώμα σε κατεύθυνση αντίθετη προς αυτήν ορίζεται ως το αρνητικό γινόμενο του μέτρου της δύναμης επί το μέτρο της μετατόπισης του σώματος δηλαδή:

έργο δύναμης = — δύναμη x μετατόπιση

\( W = \text { } — F \cdot | \Delta x| , \text { } \) αν \( \text { } \vec{F} \) ⇅ \( \Delta \vec{x} \)

Όπου βέβαια F και |Δx| είναι τα μέτρα της δύναμης και της μετατόπισης αντίστοιχα.

Έργο
 • Πόσο είναι το έργο μιας δύναμης όταν αυτή είναι κάθετη στη μετατόπιση;

  Το έργο μίας δύναμης η οποία δρα σε ένα σώμα κάθετα προς την κατεύθυνση της κίνησής του, είναι μηδέν.

Για παράδειγμα, όταν ένα σώμα κινείται πάνω σε οριζόντια επιφάνεια, το έργο του βάρους του και της κάθετης δύναμης στήριξης είναι μηδενικά.

Σε αυτό το σημείο ίσως αναρωτηθείς τι συμβαίνει όταν η δύναμη σχηματίζει γωνία με το οριζόντιο επίπεδο. Παράγεται έργο σε αυτήν την περίπτωση; Φυσικά, όμως αυτή είναι μια ιστορία που θα σε περιμένει υπομονετικά στην Α’ Λυκείου!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Ένα μικρό κιβώτιο ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Κάποια στιγμή ένα παιδί αρχίζει να σπρώχνει το κιβώτιο ασκώντας σταθερή οριζόντια δύναμη F=30N. Αν η δύναμη της τριβής μεταξύ κιβωτίου και επιπέδου είναι Τ=10Ν, και το σώμα μετατοπίζεται κατά Δx=2m να βρεις:
α) Το έργο της δύναμης F,
β) Το έργο της τριβής Τ,
γ) τα έργα του βάρους και της κάθετης αντίδρασης.

ΛΥΣΗ

α) Το έργο της δύναμης F θα είναι :

$$ W_F=30 \cdot 2 \text { } S.I. $$

$$ W_F=60 Joules $$

β) Ενώ το έργο της τριβής Τ:

$$ W_T= \text { } ‑10 \cdot 2 \text { } S.I. $$

$$ W_T=\text { } ‑20 Joules $$

γ) Η δύναμη του βάρους και η κάθετη δύναμη στήριξης είναι κάθετες στη μετακίνηση του κιβωτίου. Έτσι το έργο τους είναι μηδέν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡIΑΣ


Το ακόλουθο αρχείο αποτελεί τροποποιημένη έκδοση αντίστοιχου αρχείου που ανακτήθηκε από το sci­ence tube.

ΒΙΝΤΕΟ


 • Καθημερινή Φυσική — Μια σύντομη ιστορία της ενέργειας

 

2 Responses

 1. […] ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Όμως είναι δύο εκείνες […]

 2. […] Και βέβαια αυτή η δυνατότητα δεν είναι παρά η «κατοχή» ενέργειας! Τι είδους ενέργεια πιστεύεις πως διαθέτει ένα βαρύ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: