Ετικέτα: PhET

Πυκνό­τη­τα — εικο­νι­κό εργα­στή­ριο (PhET)

Το εικο­νι­κό εργα­στή­ριο που ακο­λου­θεί, αφο­ρά στην πυκνό­τη­τα. Είναι συνέ­χεια του μαθή­μα­τος στο φυσι­κό εργα­στή­ριο. Για την πραγ­μα­το­ποί­η­σή του θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις την προ­σο­μοί­ω­ση του PhET Colorado «Πυκνό­τη­τα» που βρί­σκε­ται εδώ. Πυκνό­τη­τα — φύλ­λο εργα­σί­ας δρα­στη­ριο­τή­των Ακο­λου­θεί το φύλ­λο εργα­σί­ας στο οποίο περι­γρά­φο­νται ανα­λυ­τι­κά οι δρα­στη­ριό­τη­τες που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σεις. Ακο­λού­θη­σε με προ­σο­χή τις οδη­γί­ες που δίνο­νται.

Ηλεκτρισμός

Αντί­στα­ση δίπο­λου — εργα­στή­ριο συνε­χούς ρεύ­μα­τος

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα μάθεις τι είναι η αντί­στα­ση ενός δίπο­λου, με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου κατα­σκευ­ής κυκλω­μά­των συνε­χούς ρεύ­μα­τος του PhET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Αντί­στα­ση του διπό­λου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Οι σημειώ­σεις αυτές είναι συνέ­χεια αυτών που βρί­σκο­νται εδώ. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο σκο­πός της ακό­λου­θης δρα­στη­ριό­τη­τας είναι…
Read more