Κατηγορία: Χημεια Γ Γυμνασιου

Όξινη βροχή

Όξι­νη βρο­χή — θεω­ρία και πεί­ρα­μα

Η όξι­νη βρο­χή θεω­ρεί­ται ως ένας βασι­κός «ένο­χος» για την κατα­στρο­φή λιμνών, ποτα­μών, δασών αλλά και μνη­μεί­ων πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς σε όλο τον πλα­νή­τη. Όμως για­τί ονο­μά­ζε­ται όξι­νη, πώς δημιουρ­γεί­ται και ποιες είναι οι επι­πτώ­σεις της στο φυσι­κό και το ανθρω­πο­γε­νές περι­βάλ­λον; ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ βιβλίο μαθη­τή: Εφαρ­μο­γές Ο Θαυ­μα­στός κόσμος της Χημεί­ας: Η όξι­νη βρο­χή…
Read more

lemon slice on gray cracked surface

Ελέγ­χου­με τι μάθα­με για τα οξέα… παί­ζο­ντας!

Έλεγ­ξε τις γνώ­σεις σου στα οξέα παί­ζο­ντας!

Ο Περιο­δι­κός Πίνα­κας των στοι­χεί­ων

Μέχρι το 1700 μ.Χ. ο άνθρω­πος είχε ανα­κα­λύ­ψει μόνο 15 χημι­κά στοι­χεία. Την επο­χή εκεί­νη βέβαια δεν υπήρ­χε ανά­γκη να τοπο­θε­τη­θούν τα στοι­χεία αυτά σε ομά­δες. Ήταν τόσο λίγα! Όμως το 1860 μ.Χ. ο άνθρω­πος, είχε ανα­κα­λύ­ψει περί­που 60 στοι­χεία. Τότε ήταν που γεν­νή­θη­κε η ανά­γκη της ταξι­νό­μη­σης των χημι­κών στοι­χεί­ων και μαζί της ο…
Read more