Ετικέτα: Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Έντα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος είναι ένα μέγε­θος που περι­γρά­φει το πόσο ισχυ­ρό είναι το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που κυκλο­φο­ρεί σε ένα κύκλω­μα προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σουν οι συσκευ­ές που περι­λαμ­βά­νει. Η κατα­νό­η­ση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημα­ντι­κή τόσο για την τεχνο­λο­γία που χρη­σι­μο­ποιεί το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα όσο και για την καθη­με­ρι­νή ζωή. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ…
Read more

Ηλεκτρισμός

Ο νόμος του Ohm — εφαρ­μο­γές και ασκή­σεις

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις σημειώ­σεις & παρου­σί­α­ση θεω­ρί­ας, εφαρ­μο­γές του νόμου του Ohm, ερω­τή­σεις και ασκή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΣΧΕΤΙΚΑ H συστη­μα­τι­κή μελέ­τη ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος, δηλα­δή το να υπο­λο­γί­σου­με την τάση που εφαρ­μό­ζε­ται στα άκρα κάθε στοι­χεί­ου και την έντα­ση του ρεύ­μα­τος που το διαρ­ρέ­ει,…
Read more

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — έντα­ση ρεύ­μα­τος

Εδώ μπο­ρείς να βρεις κάποιες θεω­ρη­τι­κές επι­ση­μάν­σεις για το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, την έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και μεθο­δο­λο­γία βασι­κών ασκή­σε­ων. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2.2 Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Παρου­σί­α­ση για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα του συνα­δέλ­φου Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Φόρ­τω­ση… ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — εισα­γω­γή

Φωτο­γρα­φία από 3D Animation Production Company από το Pixabay  Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας που αφο­ρά στις ηλε­κτρι­κές πηγές και στο ηλε­κτρι­κό ρέυ­μα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2.1 Ηλε­κτρι­κές πηγές (ebooks.edu.gr) 2.2 Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Παρου­σί­α­ση για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα του συνα­δέλ­φου Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. Η εισα­γω­γή αφο­ρά στο φαι­νό­με­νο της επα­γω­γή και στο εναλ­λασ­σό­με­νο ρεύ­μα.…
Read more