Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος

Έντα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος είναι ένα μέγε­θος που περι­γρά­φει το πόσο ισχυ­ρό είναι το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που κυκλο­φο­ρεί σε ένα κύκλω­μα προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σουν οι συσκευ­ές που περι­λαμ­βά­νει. Η κατα­νό­η­ση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημα­ντι­κή τόσο για την τεχνο­λο­γία που χρη­σι­μο­ποιεί το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα όσο και για την καθη­με­ρι­νή ζωή.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


2.1 Το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα


  • Έντα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Περισ­σό­τε­ρα για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα μπο­ρείς να δια­βά­σεις στον ακό­λου­θο σύν­δε­σμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ QUIZIZZ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *