Ετικέτα: Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία Ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: Πρώ­το μισό 18ου αιώ­να

Από τα κοσμι­κά σαλό­νια στον Βενια­μίν Φρα­γκλί­νο Το επό­με­νο απο­φα­σι­στι­κό βήμα στην μελέ­τη του Ηλε­κτρι­σμού υπήρ­ξε η ανα­κά­λυ­ψη των αγω­γών και των μονω­τών, από τον Άγγλο Stephen Gray (1646 — 1719), γεν­νη­μέ­νο στο Καντέ­μπου­ρι και γιο βαφέα. Το 1711, έπει­τα από μια επι­τυ­χη­μέ­νη ακα­δη­μαϊ­κή καριέ­ρα και συντα­ξιού­χος πλέ­ον στο Charterhouse (ίδρυ­μα στο Λον­δί­νο για την…
Read more

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: 17ος αιώ­νας

Το πέρα­σμα από τη δοξα­σία στην πει­ρα­μα­τι­κή έρευ­να Τον 17ο και 18ο αιώ­να ο Ηλε­κτρι­σμός και ο Μαγνη­τι­σμός εξε­λί­χθη­καν με την συλ­λο­γι­κή δου­λειά πάρα πολ­λών εξε­χό­ντων επι­στη­μό­νων. Στις αρχές του 17ου αιώ­να, δια­πι­στώ­θη­κε η έλξη ανά­με­σα σε γυα­λί και ήλε­κτρο που έχουν προη­γου­μέ­νως τρι­βεί. Μερι­κές δεκα­ε­τί­ες αργό­τε­ρα, το έτος 1629, δια­πι­στώ­θη­κε και η άπω­ση. Ερευ­νη­τές…
Read more

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: Από την αρχαιό­τη­τα έως τα τέλη του 16ου αιώ­να

Από την αρχαία Κίνα μέχρι τον Γκίλ­μπερτ H γνω­στή σε μας ιστο­ρία του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού, φαί­νε­ται πως ξεκι­νά­ει από την Κίνα το 2637 π.Χ., οπό­τε και κάνει την εμφά­νι­σή της η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη εφαρ­μο­γή της μαγνη­τι­κής επί­δρα­σης. Εκεί­νη τη χρο­νιά, καθώς τα στρα­τεύ­μα­τα του αυτο­κρά­το­ρα Hoang-Ti κατε­δί­ω­καν τον επα­να­στά­τη πρί­γκι­πα Tchi-yeou, έχα­σαν το δρό­μο τους λόγω…
Read more

Maxwell

Ο Maxwell για τον Faraday

Στον πρό­λο­γο του βιβλί­ου του Maxwell “Πραγ­μα­τεία για τον Ηλε­κτρι­σμό & τον Μαγνη­τι­σμό”, ο μεγά­λος επι­στή­μο­νας εξαί­ρει το έργο του Faraday.