Ο Maxwell για τον Faraday

Ο Maxwell για τον Faraday

Maxwell

Στον πρόλογο του πασίγνωστου βιβλίου του James Maxwell Πραγματεία για τον Ηλεκτρισμό και τον Μαγνητισμό, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1873, ο μεγάλος επιστήμονας εξαίρει το έργο του Michael Fara­day, ένα έργο ασυνήθιστο, προερχόμενο από τον βαθύ, μαθηματικοποιημένο τρόπο ανάγνωσης του χώρου, ενός νου που δεν γνώριζε μαθηματικά !!

Ας σημειωθεί, ότι εδώ, ο Maxwell αποδεικνύεται μάλλον υπερβολικά γενναιόδωρος προς τον Fara­day, καθώς η αλήθεια είναι πως η παραγωγική μέθοδός του, δύσκολα μπορεί πλέον να αποδώσει καρπούς κι επιπροσθέτως ο ίδιος ήταν ο τελευταίος των μεγάλων ερευνητών που κατάφερε να συνεισφέρει ένα σημαντικό έργο στην επιστήμη του, αγνοώντας τα μαθηματικά.

Το παρακάτω απόσπασμα από την εισαγωγή της Πραγματείας του Maxwell, μεταφρασμένο στα Ελληνικά, είναι παρμένο από το βιβλίο Ιστορία της Φυσικής: Από την Πτώση των Σωμάτων ως τα Ραδιοκύματα, του Emilio Seg­re, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 1997.

Michael Faraday
Michael Fara­day

«Η γενική πολυπλοκότητα της πραγματείας διαφέρει σημαντικά από εκείνη κάποιων σημαντικών έργων στον Ηλεκτρισμό, τα περισσότερα από τα οποία δημοσιεύθηκαν στη Γερμανία, και μπορεί να φανεί ότι επιχειρείται η απόδοση δικαιοσύνης στις υποθέσεις μερικών επιφανών ερευνητών του Ηλεκτρισμού και των Μαθηματικών. Ένας λόγος γι’ αυτό είναι ότι πριν αρχίσω τη μελέτη για τον Ηλεκτρισμό αποφάσισα να μη διαβάσω καθόλου Μαθηματικά σχετικά με το θέμα, μέχρι να μελετήσω το έργο του Fara­day Πειραματικές Έρευνες στον Ηλεκτρισμό.

Γνώριζα ότι υπήρχε μια υποτιθέμενη διαφορά ανάμεσα στον Fara­day και στους Μαθηματικούς για τον τρόπο σύλληψης των φαινομένων, έτσι ώστε κανένας δεν ήταν ικανοποιημένος με τη γλώσσα του άλλου. Είχα επίσης την πεποίθηση πως η ασυμφωνία αυτή δεν σήμαινε ότι κάποια πλευρά ήταν λανθασμένη. Αρχικά πείστηκα από τον Sir William Thom­son, που στις συμβουλές του, στη βοήθειά του, καθώς και στα δημοσιευμένα άρθρα του οφείλω τα περισσότερα απ’ όσα έμαθα σχετικά με το θέμα.

Όπως συνέχιζα με τη μελέτη του Fara­day, αντιλήφθηκα ότι η μέθοδός του στη σύλληψη των φαινομένων ήταν επίσης μαθηματική, παρ’ όλο που δεν παρουσιάστηκε με το συμβατικό τρόπο χρήσης μαθηματικών συμβόλων. Έμαθα επίσης ότι οι μέθοδοι αυτές ήταν δυνατόν να εκφραστούν με τις συνήθεις μαθηματικές μορφές και έτσι να συγκριθούν με εκείνες των δεδηλωμένων μαθηματικών.

Για παράδειγμα, ο Fara­day, με τα μάτια του νου του, είδε δυναμικές γραμμές να διαχωρίζουν όλο το χώρο, ενώ οι μαθηματικοί είδαν δυναμικά κέντρα έλξης από απόσταση: ο Fara­day πρωτοαντιλήφθηκε τη βάση των φαινομένων σε πραγματικές δράσεις που συνέβαιναν στο μέσο, ενώ εκείνοι έμειναν ικανοποιημένοι που βρήκαν τη βάση των φαινομένων στη δύναμη της δράσης από απόσταση σε ηλεκτρικά ρευστά.

Όταν απέδωσα ό,τι θεωρούσα ιδέες του Fara­day σε μαθηματική μορφή, ανακάλυψα ότι σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων συνέπιπταν, έτσι ώστε τα ίδια φαινόμενα να ερμηνεύονται, οι ίδιοι νόμοι δράσης να συνάγονται και από τις δύο μεθόδους, αλλά οι μέθοδοι του Fara­day έμοιαζαν με εκείνες τις οποίες ξεκινάμε από μια γενικότητα και καταλήγουμε στα επιμέρους με αναλυτική συλλογιστική πορεία, ενώ οι συνήθεις μαθηματικές μέθοδοι θεμελιώθηκαν στην αρχή της επαγωγής όπου, ξεκινώντας από τα επιμέρους, κτίζουμε τη γενικότητα με σύνθεση.

Ανακάλυψα επίσης ότι μερικές από τις πιο παραγωγικές μεθόδους έρευνας που ανακαλύφθηκαν από τους μαθηματικούς ήταν δυνατόν να εκφραστούν πολύ καλύτερα σε συνάρτηση με τις ιδέες του Fara­day απ’ ό,τι στην αρχική τους μορφή.»

Στη συνέχεια, παρατίθεται το αγγλικό κείμενο, στην πρωτότυπη μορφή του, από το Βιβλίο του Maxwell A trea­tise on elec­tric­i­ty and mag­net­ism, Τόμος 1. Φέρει ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου, 1873.

“The gen­er­al com­plex­ion of the Trea­tise dif­fers con­sid­er­ably from that of sev­er­al excel­lent elec­tri­cal works, pub­lished, most of them, in Ger­many, and it may appear that scant jus­tice is done to the spec­u­la­tions of sev­er­al emi­nent elec­tri­cians and math­e­mati­cians. One rea­son of this is that before I began the study of elec­tric­i­ty I resolved to read no math­e­mat­ics on the sub­ject till I had first read through Fara­day’s Exper­i­men­tal Research­es on Elec­tric­i­ty.

I was aware that there was sup­posed to be a dif­fer­ence between Fara­day’s way of con­ceiv­ing phe­nom­e­na and that of the math­e­mati­cians, so that nei­ther he nor they were sat­is­fied with each oth­er’s lan­guage. I had also the con­vic­tion that this dis­crep­an­cy did not arise from either par­ty being wrong. I was first con­vinced of this by Sir William Thom­son, to whose advice and assis­tance, as well as to his pub­lished papers, I owe most of what I have learned on the sub­ject.

As I pro­ceed­ed with the study of Fara­day, I Per­ceived that his method of con­ceiv­ing the phe­nom­e­na was a math­e­mat­i­cal one, though not exhib­it­ed in the con­ven­tion­al form of math­e­mat­i­cal sym­bols. I also found that these meth­ods were capa­ble of being expressed in the ordi­nary math­e­mat­i­cal forms, and thus com­pared with those of pro­fessed math­e­mati­cians.

For instance, Fara­day, in his mind’s eye, saw lines of force tra­vers­ing all space where the math­e­mati­cians saw cen­tres of force attract­ing at a dis­tance: Fara­day saw a medi­um where they saw noth­ing but dis­tance: Fara­day sought the seat of the phe­nom­e­na in real actions going on in the medi­um, they were sat­is­fied that they had found it in a pow­er of action at a dis­tance impressed on the on the elec­tric flu­ids.

When I had trans­lat­ed what I con­sid­ered to be Fara­day’s ideas into a math­e­mat­i­cal form, I found that in gen­er­al the results of the two meth­ods coin­cid­ed, so that the same phe­nom­e­na were account­ed for, and the same laws of action deduced by both meth­ods,  but that Fara­day’s meth­ods resem­bled those in witch we begin with the whole and arrive at the parts by analy­sis, while the ordi­nary math­e­mat­i­cal meth­ods were found­ed on the prin­ci­ple of begin­ning with the parts and build­ing up the whole by syn­the­sis.

I also found that sev­er­al fer­tile meth­ods of research dis­cov­ered by the math­e­mati­cians could be expressed much bet­ter in terms of ideas derived from Fara­day than in their orig­i­nal form.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d