Ετικέτα: Κυκλοφορικό Σύστημα

Κυκλοφορικό σύστημα | αίμα

Κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα: Το αίμα

Το αίμα είναι ο «μετα­φο­ρέ­ας» του κυκλο­φο­ρι­κού μας συστή­μα­τος. Ποια είναι τα συστα­τι­κά του και σε τι χρη­σι­μεύ­ει το καθέ­να από αυτά; Ψηφια­κό Βιβλίο 3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών στον άνθρω­πο το αίμα — παρου­σί­α­ση το αίμα — βιντεο Από το Noesis Science Center σύν­δε­σμοι binteo χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι

καρδιογράφημα - υγεία κυκλοφορικού συστήματος

Κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα & υγεία

Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που απει­λούν την υγεία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος; Η ομα­λή λει­τουρ­γία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λεί καθο­ρι­στι­κό παρά­γο­ντα για τη δια­τή­ρη­ση της υγεί­ας του οργα­νι­σμού. Στις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες, λόγω του τρό­που ζωής των ανθρώ­πων, οι ασθέ­νειες του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λούν την πρώ­τη αιτία θανά­του.  Ψηφια­κό Βιβλίο 3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών…
Read more

Κυκλοφορικό σύστημα | αίμα

Το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα

Με ποιον τρό­πο μετα­φέ­ρο­νται τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά και το οξυ­γό­νο που είναι απα­ραί­τη­τα στα κύτ­τα­ρα του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού; Πώς λει­τουρ­γεί το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα; Ψηφια­κό Βιβλίο 3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών στον άνθρω­πο ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ Το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα Το κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα — binteo Από το ΕΚΦΕ Αιγά­λεω σύν­δε­σμοι βιντεο