Ετικέτα: Παράλληλη Σύνδεση

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Εργα­στή­ριο: τρό­ποι σύν­δε­σης αντι­στα­τών

Εδώ θα βρεις δύο φύλ­λα εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κών ασκή­σε­ων για τη μελέ­τη των δύο βασι­κών τρό­πων σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα κύκλω­μα συνε­χούς ρεύ­μα­τος (σε σει­ρά και παράλ­λη­λα). ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΆ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη

Τρό­ποι σύν­δε­σης διπό­λων — ένα φύλ­λο εργα­σί­ας

Εδώ μπο­ρείς να βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τους δύο βασι­κούς τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με σύν­δε­ση αντι­στα­τών και γενι­κά διπό­λων: σε σει­ρά και παράλ­λη­λη. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Τρό­ποι σύν­δε­σης αντι­στα­τών: σε σει­ρά και παράλ­λη­λα

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις μία παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με τους δύο βασι­κούς τρό­πους σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα κύκλω­μα συνε­χούς ρεύ­μα­τος (σε σει­ρά και παράλ­λη­λα) και σχε­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την επί­λυ­ση πολύ­πλο­κων ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των είναι χρή­σι­μο να γνω­ρί­ζου­με τους τρό­πους σύν­δε­σης των αντι­στα­τών.…
Read more