Τρόποι σύνδεσης αντιστατών: σε σειρά και παράλληλα

Τρό­ποι σύν­δε­σης αντι­στα­τών: σε σει­ρά και παράλ­λη­λα

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις μία παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με τους δύο βασι­κούς τρό­πους σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα κύκλω­μα συνε­χούς ρεύ­μα­τος (σε σει­ρά και παράλ­λη­λα) και σχε­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την επί­λυ­ση πολύ­πλο­κων ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των είναι χρή­σι­μο να γνω­ρί­ζου­με τους τρό­πους σύν­δε­σης των αντι­στα­τών. Πολ­λοί αντι­στά­τες μπο­ρούν να συν­δε­θούν σε ένα κύκλω­μα είτε σε σει­ρά είτε παράλ­λη­λα.

Σύνδεση σε σειρά

Σε ένα κύκλω­μα δύο λαμ­πτή­ρων συν­δε­δε­μέ­νων σε σει­ρά, το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα έχει μόνο ένα «μονο­πά­τι» να ακο­λου­θή­σει. Όλα τα στοι­χεία του κυκλώ­μα­τος είναι συν­δε­δε­μέ­να το ένα μετά το άλλο. Τα ηλε­κτρό­νια ρέουν στο κύκλω­μα από τον αρνη­τι­κό πόλο της πηγής  προς τον θετι­κό πόλο.

Σε ένα κύκλω­μα δύο λαμ­πτή­ρων συν­δε­δε­μέ­νων παράλ­λη­λα, το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα έχει περισ­σό­τε­ρα από ένα «μονο­πά­τια» να ακο­λου­θή­σει. Τα ηλε­κτρό­νια μπο­ρούν να περά­σουν μέσα από δια­φο­ρε­τι­κά μονο­πά­τια καθώς ρέουν στο κύκλω­μα από τον αρνη­τι­κό πόλο της πηγής  προς τον θετι­κό πόλο.

Σύνδεση παράλληλα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Στην ακό­λου­θη παρου­σί­α­ση θα βρεις συνο­πτι­κά τη θεω­ρία των τρό­πων σύν­δε­σης των αντι­στα­τών, δηλα­δή τη σύν­δε­ση σε σει­ρά και παράλ­λη­λα.


Παρα­κά­τω μπο­ρείς να βρεις τρία φύλ­λα εργα­σί­ας για να μελε­τή­σεις τους δύο τρό­πους σύν­δε­σης, αντι­στα­τών αλλά και λαμ­πτή­ρων

1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *