Ετικέτα: Τρόποι Ηλέκτρισης

close up view of plasma

Ηλε­κτρο­στα­τι­κές Αλλη­λε­πι­δρά­σεις στο εργα­στή­ριο

2 φύλ­λα εργα­σί­ας που περιέ­χουν εργα­στη­ρια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τις ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές σχε­τί­ζο­νται με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης των υλι­κών, τη δομή του ατό­μου αλλά και την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου. Το υλι­κό έχει αντλη­θεί σχε­δόν αυτού­σιο από το ίντερ­νετ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία φυλ­λα εργα­σιασ ΒΙΝΤΕΟ

επαγωγή

Τρό­ποι Ηλέ­κτρι­σης — αγω­γοί και μονω­τές

Έως τώρα έμα­θες τις βασι­κές έννοιες που σχε­τί­ζο­νται με το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο. Με ποιον τρό­πο ένα αντι­κεί­με­νο μπο­ρεί να ηλε­κτρι­στεί ένα αντι­κεί­με­νο; Εδώ θα βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης, τους αγω­γούς και τους μονω­τές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Από…
Read more

Ηλεκτρικά φορτία σε σφαίρες και ράβδο μονωμένα από το περιβάλλον

Εισα­γω­γή στο στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Εδώ θα βρεις μια χρή­σι­μη παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με το στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό. Θα θυμη­θείς τις έννοιες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης και τους τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρεί να ηλε­κτρι­στεί ένα αντι­κεί­με­νο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Εισα­γω­γι­κό ένθε­το ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της παρου­σί­α­σης έχει επι­με­λη­θεί ο Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος) ΒΙΝΤΕΟ για τον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό ΧΡΗΣΙΜΕΣ…
Read more