Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις στο εργαστήριο

Ηλε­κτρο­στα­τι­κές Αλλη­λε­πι­δρά­σεις στο εργα­στή­ριο

close up view of plasma

2 φύλ­λα εργα­σί­ας που περιέ­χουν εργα­στη­ρια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τις ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές σχε­τί­ζο­νται με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης των υλι­κών, τη δομή του ατό­μου αλλά και την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου.

Το υλι­κό έχει αντλη­θεί σχε­δόν αυτού­σιο από το ίντερ­νετ.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία

φυλ­λα εργα­σιασ


ΒΙΝΤΕΟ


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *