Τρόποι Ηλέκτρισης - αγωγοί και μονωτές

Τρό­ποι Ηλέ­κτρι­σης — αγω­γοί και μονω­τές

επαγωγή


Έως τώρα έμα­θες τις βασι­κές έννοιες που σχε­τί­ζο­νται με το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο. Με ποιον τρό­πο ένα αντι­κεί­με­νο μπο­ρεί να ηλε­κτρι­στεί ένα αντι­κεί­με­νο; Εδώ θα βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης, τους αγω­γούς και τους μονω­τές.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία

Αντι­κεί­με­να που απο­κτούν την ιδιό­τη­τα να ασκούν δύνα­μη σε ελα­φρά αντι­κεί­με­να, όταν τα τρί­ψου­με με κάποιο άλλο σώμα, λέμε ότι είναι ηλε­κτρι­σμέ­να. Τέτοια αντι­κεί­με­να είναι ένας πλα­στι­κός χάρα­κας, μία γυά­λι­νη ράβδος, μία χάντρα από ήλε­κτρο (κεχρι­μπά­ρι) κ.λπ.

Σε αυτόν τον τρό­πο ορι­σμού του ηλε­κτρι­σμέ­νου σώμα­τος χρη­σι­μο­ποιού­με την ηλέ­κτρι­ση με τρι­βή. Δεν είναι όμως αυτή η μονα­δι­κή μέθο­δος ηλέ­κτρι­σης.

Υπάρ­χουν τρεις τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης:

  • ηλέ­κτρι­ση με τρι­βή,
  • ηλέ­κτρι­ση με επα­φή και
  • ηλέ­κτρι­ση με επα­γω­γή.

ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


(Από το Science Tube)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ


  • ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
  • TRAVOLTAGE ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ — ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ — ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΒΙΝΤΕΟ


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *