Ετικέτα: Διάστημα

Χελωνάκι

The turtle goes round — το χελω­νά­κι στρι­φο­γυ­ρί­ζει

Ένα χελω­νά­κι κάνει κύκλους και μας δίνει μια δια­φο­ρε­τι­κή άσκη­ση για τη μετα­τό­πι­ση και το διά­στη­μα. Όπως έχεις μάθει στα μαθη­μα­τι­κά, το μήκος Κ ενός κύκλου βρί­σκε­ται με εφαρ­μο­γή του τύπου: Κ = 2πr, όπου r, η ακτί­να του κύκλου και π = 3,14. Ο Λάκης, το χελω­νά­κι, κινεί­ται σε κυκλι­κή τρο­χιά ακτί­νας r =…
Read more

Φωτογραφία της γης από τη σελήνη

Από τη Γη στη Σελή­νη: Το χρο­νι­κό ενός μεγά­λου ταξι­διού

Πριν από 48 χρό­νια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα τεχνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα του ανθρώ­που: η επαν­δρω­μέ­νη επί­σκε­ψη ανθρώ­πων στον φυσι­κό μας δορυ­φό­ρο. Στην ανάρ­τη­ση αυτή παρου­σιά­ζε­ται, σε συνέ­χειες, μία συμπυ­κνω­μέ­νη περι­γρα­φή της μεγά­λης αυτής προ­σπά­θειας με απο­σπά­σμα­τα από τον Οδη­γό της Παρά­στα­σης του Ευγε­νι­δεί­ου Πλα­νη­τα­ρί­ου που είχε τίτλο “Από τη Γη στη Σελή­νη” (Διο­νύ­σης Σιμό­που­λος και…
Read more

O πρώτος άνθρωπος στη σελήνη

Ο πρώ­τος άνθρω­πος στη Σελή­νη & μια μικρή επα­νά­λη­ψη

Ο πρώ­τος άνθρω­πος στη Σελή­νη: Φωτο­γρα­φία από Free-Photos από το Pixabay Ο πρώ­τος άνθρω­πος που πάτη­σε στη Σελή­νη ήταν ο Νηλ Άρμ­στρονγκ, στις 20 Ιου­λί­ου 1969. Ακο­λου­θεί το βίντεο του πρώ­του περι­πά­του και μια επα­νά­λη­ψη στους ν. του Νεύ­τω­να. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ Παρα­κο­λού­θη­σε το ακό­λου­θο σύντο­μο βίντεο 🎞 που παρου­σιά­ζει τον πρώ­το περί­πα­το του ανθρώ­που στη…
Read more