Ετικέτα: Διατροφή

διατροφή

Δια­τρο­φή και υγεία — Μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή

Ποια τρό­φι­μα περι­λαμ­βά­νει η ελλη­νι­κή μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή και ποια θρε­πτι­κά συστα­τι­κά προ­σφέ­ρει στον οργα­νι­σμό μας; Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που μας απει­λούν αν δεν τρε­φό­μα­στε σωστά και ποιες είναι οι ασθέ­νειες των δοντιών μας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μο εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό για τον τρό­πο με τον οποίο η δια­τρο­φή σχε­τί­ζε­ται με την υγεία μας. ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που — τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που περι­λαμ­βά­νει πολ­λές δια­φο­ρε­τι­κές τρο­φές που του παρέ­χουν την ενέρ­γεια και τα «υλι­κά» που χρειά­ζε­ται για την καλή λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού του. Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά που προ­σλαμ­βά­νει ο άνθρω­πος μέσω της τρο­φής. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ…
Read more

πεπτικό σύστημα

Το πεπτι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που

Ποια δια­δρο­μή ακο­λου­θεί η τρο­φή στο «ταξί­δι» της μέσα στο ανθρώ­πι­νο σώμα; Ποια είναι τα όργα­να που βοη­θούν στην πρό­σλη­ψη, την επε­ξερ­γα­σία και την πέψη της τρο­φής; Σε αυτό το μάθη­μα θα βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές με το ανθρώ­πι­νο πεπτι­κό σύστη­μα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το…
Read more