Αστραπή και κεραυνός: ο ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα

Αστρα­πή και κεραυ­νός: ο ηλε­κτρι­σμός στην ατμό­σφαι­ρα

Υπάρ­χει ηλε­κτρι­σμός στην ατμό­σφαι­ρα; Η απά­ντη­ση είναι ναι! Το παρόν άρθρο, λοι­πόν, πραγ­μα­τεύ­ε­ται τον μηχα­νι­σμό με τον οποίο δημιουρ­γεί­ται η αστρα­πή στην ατμό­σφαι­ρα. Περι­λαμ­βά­νει εκπαι­δευ­τι­κό βίντεο και προ­σο­μοί­ω­ση.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κεφά­λαιο 1ο: Ηλε­κτρι­σμός (ebooks.edu.gr)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος υπήρ­ξε ο πρώ­τος άνθρω­πος που υπο­στή­ρι­ξε ότι ο κεραυ­νός και η αστρα­πή δεν ήταν η κατά­ρα των Θεών. Προ­σπά­θη­σε να ερμη­νεύ­σει το φυσι­κό φαι­νό­με­νο της αστρα­πής, υπο­θέ­το­ντας ότι είναι ένας γιγά­ντιος ηλε­κτρι­κός σπιν­θή­ρας. Για να επα­λη­θεύ­σει αυτή του την ιδέα, πραγ­μα­το­ποί­η­σε το διά­ση­μο πεί­ρα­μά του, δένο­ντας ένα μεταλ­λι­κό κλει­δί στο μετα­ξω­τό νήμα ενός χαρ­τα­ε­τού, τον οποίο πέτα­ξε στη διάρ­κεια μιας καται­γί­δας. Πλη­σιά­ζο­ντας το χέρι του στο μεταλ­λι­κό κλει­δί, δημιουρ­γή­θη­κε ηλε­κτρι­κός σπιν­θή­ρας, γεγο­νός που τον οδή­γη­σε στο συμπέ­ρα­σμα ότι ο Ηλε­κτρι­σμός μετα­πή­δη­σε από τα σύν­νε­φα στο κλει­δί, μέσω του νήμα­τος, φορ­τί­ζο­ντάς το ηλε­κτρι­κά.

Το διάσημο πείραμα του Βενιαμίν Φραγκλίνου με τον χαρταετό
Το διά­ση­μο Πεί­ρα­μα του Φρα­γκλί­νου. Στο πεί­ρα­μα αυτό ο Φρα­γκλί­νος έδε­σε ένα κλει­δί στο μετα­ξέ­νιο νήμα ενός χαρ­τα­ε­τού, τον οποίο πέτα­ξε στη διάρ­κεια μιας καται­γί­δας.
Σύντο­μα δια­πί­στω­σε ότι το μεταλ­λι­κό κλει­δί είχε φορ­τι­στεί ηλε­κτρι­κά, μια και όταν πλη­σί­α­σε σε αυτό το χέρι του, δημιουρ­γή­θη­καν σπιν­θή­ρες και ένιω­σε ένα σοκ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: ΚΕΡΑΥΝΟΣ — ΑΣΤΡΑΠΗ — ΒΡΟΝΤΗ

Το ακό­λου­θο βίντεο της εκπαι­δευ­τι­κής τηλε­ό­ρα­σης περιέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες σε σχέ­ση με τη δημιουρ­γία της αστρα­πής και της βρο­ντής.


ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Στο κεί­με­νο που ακο­λου­θεί μπο­ρείς να βρεις περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία για τον μηχα­νι­σμό με τον οποίο δημιουρ­γεί­ται η αστρα­πή αλλά και κάποια ιστο­ρι­κά στοι­χεία.


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Για­τί τα κτή­ρια έχουν αλε­ξι­κέ­ραυ­να;


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αστραπή & Κεραυνός
Κεραυνός και αστραπή

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *