Κατηγορία: Φυσική Γ Γυμνασίου

surfboarding man

Η έννοια της Ενέρ­γειας

Η έννοια της ενέρ­γειας είχε ‑και εξα­κο­λου­θεί να έχει- κομ­βι­κή σημα­σία για τη φυσι­κή. Σε αυτό το άρθρο γίνε­ται μια στοι­χειώ­δης εισα­γω­γή στην έννοια αυτή η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές Β’ και Γ’ Γυμνα­σί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.1 Έργο και ενέρ­γεια (Β’ Γυμνα­σί­ου) ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια (Γ’ Γυμνα­σί­ου) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Είναι αλή­θεια πως η έννοια…
Read more

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Έντα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος είναι ένα μέγε­θος που περι­γρά­φει το πόσο ισχυ­ρό είναι το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που κυκλο­φο­ρεί σε ένα κύκλω­μα προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σουν οι συσκευ­ές που περι­λαμ­βά­νει. Η κατα­νό­η­ση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημα­ντι­κή τόσο για την τεχνο­λο­γία που χρη­σι­μο­ποιεί το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα όσο και για την καθη­με­ρι­νή ζωή. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ…
Read more

close up view of plasma

Ηλε­κτρο­στα­τι­κές Αλλη­λε­πι­δρά­σεις στο εργα­στή­ριο

2 φύλ­λα εργα­σί­ας που περιέ­χουν εργα­στη­ρια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τις ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές σχε­τί­ζο­νται με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης των υλι­κών, τη δομή του ατό­μου αλλά και την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου. Το υλι­κό έχει αντλη­θεί σχε­δόν αυτού­σιο από το ίντερ­νετ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία φυλ­λα εργα­σιασ ΒΙΝΤΕΟ

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή - γεννήτρια- ανεμογεννήτρια

Ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή επα­γω­γή κι εφαρ­μο­γές — γεν­νή­τρια

Η ανα­κά­λυ­ψη της ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κής επα­γω­γής σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να από τον Michael Faraday και τον Henry υπήρ­ξε σταθ­μός στην εξέ­λι­ξη του τεχνο­λο­γι­κού ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού, καθώς οδή­γη­σε πολύ γρή­γο­ρα στην κατα­σκευή της γεν­νή­τριας. ψηφια­κο βιβλιο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Μια ηλε­κτρι­κή γεν­νή­τρια είναι μια συσκευή που μετα­τρέ­πει μηχα­νι­κή ενέρ­γεια σε ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Πρό­κει­ται για…
Read more

Δύνα­μη Laplace — Κινη­τή­ρας

Ο ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμός περι­λαμ­βά­νει αρκε­τά φαι­νό­με­να που ξεφεύ­γουν από την καθη­με­ρι­νή μας εμπει­ρία. Η ανα­κά­λυ­ψη της σύν­δε­σης του ηλε­κτρι­σμού με τον μαγνη­τι­σμό οδή­γη­σε την επι­στή­μη της φυσι­κής σε καται­γι­στι­κές εξε­λί­ξεις. Σε αυτή την ενό­τη­τα θα μελε­τή­σου­με τη δύνα­μη Laplace στο εργα­στή­ριο φυσι­κών επι­στη­μών του σχο­λεί­ου. ψηφια­κο βιβλιο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια λιγη… θεω­ρια για τη…
Read more

shallow focus photography of light bulbs

Το φαι­νό­με­νο Joule και οι εφαρ­μο­γές του

Από όλες τις μορ­φές ενέρ­γειας αυτή που επη­ρέ­α­σε περισ­σό­τε­ρο το σύγ­χρο­νο πολι­τι­σμό είναι η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Τα σπου­δαιό­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας είναι η εύκο­λη μετα­φο­ρά της σε μεγά­λες απο­στά­σεις και η μετα­τρο­πή της σε άλλες μορ­φές ενέρ­γειας. Πώς όμως τη χρη­σι­μο­ποιού­με; Ποιες είναι οι μετα­τρο­πές που απαι­τού­νται για τον σκο­πό αυτό και ποια η…
Read more

power lines located in field

Το ταξί­δι της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας (Βίντεο)

Πώς παρά­γε­ται η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια και πώς φτά­νει στο σπί­τι μας; Εδώ μπο­ρείς να παρα­κο­λου­θή­σεις ένα κατα­το­πι­στι­κό βίντεο το οποίο δημιουρ­γή­θη­κε από την Παι­δα­γω­γι­κή Σχο­λή και το Τμή­μα Εικα­στι­κών Τεχνών του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια ΒΙΝΤΕΟ

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Εργα­στή­ριο: τρό­ποι σύν­δε­σης αντι­στα­τών

Εδώ θα βρεις δύο φύλ­λα εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κών ασκή­σε­ων για τη μελέ­τη των δύο βασι­κών τρό­πων σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα κύκλω­μα συνε­χούς ρεύ­μα­τος (σε σει­ρά και παράλ­λη­λα). ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΆ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Nόμος Coulomb - δυνάμεις

Ο νόμος Coulomb (θεω­ρία & ασκή­σεις)

Ο εμπει­ρι­κός νόμος Coulomb περι­γρά­φει τις δυνά­μεις αλλη­λε­πί­δρα­σης μετα­ξύ σημεια­κών φορ­τί­ων. Εδώ μπο­ρείς να βρεις στοι­χεία θεω­ρί­ας και ασκή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.1 Ηλε­κτρι­σμός ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Θυμή­σου: Σύμ­φω­να με τον εμπει­ρι­κό νόμο του Coulomb, η τιμή της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης με την οποία αλλη­λε­πι­δρούν δύο σημεια­κά φορ­τι­σμέ­να σωμα­τί­δια είναι ανά­λο­γη του γινο­μέ­νου των φορ­τί­ων τους και…
Read more

Τρόποι σύνδεσης διπόλων - λαμπτήρες & μπαταρίες

Επα­νά­λη­ψη στα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα

ΤΙ ΕΜΑΘΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ; Μια ευκα­ρία για επα­νά­λη­ψη στα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα. Κάνε τις ερω­τή­σεις στο quiz που ακο­λου­θεί. Φόρ­τω­ση…