Ημέρα: 5 Νοεμβρίου 2021

εργαστήριο

Το σφάλ­μα μέτρη­σης στη φυσι­κή

Το “σφάλ­μα” είναι αναμ­φι­σβή­τη­τα ένας από τους βασι­κούς “πονο­κε­φά­λους” στο εργα­στή­ριο της φυσι­κής. Η μεθο­δο­λο­γία και τα όργα­να που χρη­σι­μο­ποιού­με όταν κάνου­με μια μέτρη­ση, δεν είναι αλάν­θα­στα. Τα όργα­να μέτρη­σης, για παρά­δειγ­μα,  έχουν ανα­πό­φευ­κτες ατέ­λειες. Όμως, ακό­μη κι όταν είναι εξαι­ρε­τι­κά καλά, το απο­τέ­λε­σμα μιας μέτρη­σης εξαρ­τά­ται σε μεγά­λο βαθ­μό από εμάς τους ίδιους, από…
Read more

Βαθμωτά και διανυσματικά μεγέθη

Βαθ­μω­τά (μονό­με­τρα) και δια­νυ­σμα­τι­κά μεγέ­θη

Η ενό­τη­τα αυτή είναι αφιε­ρω­μέ­νη στα βαθ­μω­τά (μονό­με­τρα) και στα δια­νυ­σμα­τι­κά μεγέ­θη, τις ιδιό­τη­τες και τις δια­φο­ρές τους. Στη μελέ­τη της φυσι­κής συνα­ντά­με διά­φο­ρα φυσι­κά μεγέ­θη. Για κάποια από αυτά είναι αρκε­τό να γνω­ρί­ζου­με την τιμή τους. Για κάποια άλλα όχι. Με βάση αυτό το κρι­τή­ριο, τα φυσι­κά μεγέ­θη που ανή­κουν σε δύο μεγά­λες κατη­γο­ρί­ες:…
Read more