Ημέρα: 14 Νοεμβρίου 2021

χημικά στοιχεία και ενώσεις ζωής

Τα χημι­κά συστα­τι­κά της ζωής

Ποια είναι η σημα­σία του νερού για τη ζωή στον πλα­νή­τη μας; Ποια μόρια συμ­με­τέ­χουν στη δομή και στις λει­τουρ­γί­ες των κυτ­τά­ρων; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις μια παρου­σί­α­ση για τα χημι­κά στοι­χεία και τις ενώ­σεις που δομούν τους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς.

είδη ιστών - ανάπτυξη ανθρώπου

Οργά­νω­ση πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών — είδη ιστών

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς τα κύτ­τα­ρα των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ‑και ιδιαί­τε­ρα του ανθρώ­που- δια­φο­ρο­ποιού­νται και δημιουρ­γούν δια­φο­ρε­τι­κά είδη ιστών, όργα­να και συστή­μα­τα οργά­νων τα οποία συνερ­γά­ζο­νται αρμο­νι­κά για την καλή λει­τουρ­γία τους.