Μήνας: Οκτώβριος 2021

Ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα

Μυϊ­κό σύστη­μα του ανθρώ­που: είδη μυών και λει­τουρ­γί­ες

Έχο­ντας ήδη μελε­τή­σει το κομ­μά­τι του ανθρώ­πι­νου μυο­σκε­λε­τι­κού συστή­μα­τος που αφο­ρά στο ερει­στι­κό σύστη­μα, σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για το μυϊ­κό σύστη­μα του ανθρώ­που, τους σκε­λε­τι­κούς, τους λεί­ους μύες και τον καρ­δια­κό μυ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 5.4 Το μυο­σκε­λε­τι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει υλι­κό από εδώ.)

ηφαίστεια

Ηφαί­στειο: τo γήι­νο βασί­λειο της λάβας

Ηφαί­στειο: Φωτο­γρα­φία από Julius Silver από το Pixabay Πώς δημιουρ­γεί­ται ένα ηφαί­στειο; Ποια είναι τα συστα­τι­κά μέρη του; Σε ποια μέρη της γης βρί­σκο­νται; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις βασι­κά στοι­χεία για το βασί­λειο της λάβας. Ο κόσμος μας είναι γεμά­τος από αρχαία και σύγ­χρο­να ηφαί­στεια αλλά και πετρώ­μα­τα που προ­έρ­χο­νται από αυτά. Μπο­ρού­με…
Read more

Γεωλογία

Γεω­λο­γία για αρχά­ριους: ενδο­γε­νείς δυνά­μεις

Η γεω­λο­γία είναι η επι­στή­μη που μελε­τά τη Γη, τον γαλά­ζιο πλα­νή­τη μας που μετα­βάλ­λε­ται διαρ­κώς. Σε αυτό το άρθρο θα βρεις τη θεω­ρία προ­έ­λευ­σης των ηπεί­ρων, τη δομή του εσω­τε­ρι­κού της Γης, τις ενδο­γε­νείς δυνά­μεις, τα ηφαί­στεια, τους σει­σμούς και άλλους βασι­κούς γεω­λο­γι­κούς όρους. H Γη μετα­βάλ­λε­ται διαρ­κώς Η επι­φά­νεια της Γης αλλά­ζει διαρ­κώς.…
Read more

Ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα

Το ερει­στι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για ερει­στι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που, δηλα­δή για τη δομή και τις λει­τουρ­γί­ες των ανθρώ­πι­νων οστών και τις αρθρώ­σεις που τα συν­δέ­ουν. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 5.4 Το μυο­σκε­λε­τι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που (ebooks.edu.gr) ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (για το ανθρώ­πι­νο ερει­στι­κό σύστη­μα) (Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει υλι­κό από…
Read more

Χελωνάκι

The turtle goes round — το χελω­νά­κι στρι­φο­γυ­ρί­ζει

Ένα χελω­νά­κι κάνει κύκλους και μας δίνει μια δια­φο­ρε­τι­κή άσκη­ση για τη μετα­τό­πι­ση και το διά­στη­μα. Όπως έχεις μάθει στα μαθη­μα­τι­κά, το μήκος Κ ενός κύκλου βρί­σκε­ται με εφαρ­μο­γή του τύπου: Κ = 2πr, όπου r, η ακτί­να του κύκλου και π = 3,14. Ο Λάκης, το χελω­νά­κι, κινεί­ται σε κυκλι­κή τρο­χιά ακτί­νας r =…
Read more

Χημεία επανάληψη

Εισα­γω­γή στη χημεία — επα­νά­λη­ψη

Τι θυμά­σαι από την πρώ­τη ενό­τη­τα της χημεί­ας; Εδώ θα βρεις κάποιες επι­λεγ­μέ­νες ασκή­σεις του τετρα­δί­ου εργα­σιών για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη! Άσκη­ση 3, σελ. 10 Συμπλή­ρω­σε τα κενά στον παρα­κά­τω χάρ­τη εννοιών, τοπο­θε­τώ­ντας κάθε λέξη στο σωστό κου­τά­κι. Κατα­στά­σεις ύλης-χάρ­της εννοιών, an interactive worksheet by DimitraD liveworksheets.com Άσκη­ση 4, σελ. 11 Συμπλή­ρω­σε στον…
Read more

Μαθαίνω τις δυνάμεις: επανάληψη

Μαθαί­νω τις δυνά­μεις παί­ζο­ντας

σωστό ή λάθος Κάνε μια μικρή επα­νά­λη­ψη στις δυνά­μεις και τους νόμους του Νεύ­τω­να, παί­ζο­ντας ένα ευχά­ρι­στο παι­χνί­δι σωστού/λάθους! Καθώς γυρί­ζει η κορ­δέ­λα, φέρ­νει μαζί της προ­τά­σεις που πρέ­πει να απο­φα­σί­σεις αν είναι σωστές ή λαν­θα­σμέ­νες. Όταν τελειώ­σει το παι­χνί­δι μπο­ρείς να δεις το σκορ σου. Καλή επι­τυ­χία! Δοκί­μα­σε τις γνώ­σεις σου Εδώ μπο­ρείς να…
Read more

θέση, μετατόπιση, διάστημα

Εφαρ­μο­γές στη θέση, τη μετα­τό­πι­ση και το διά­στη­μα

Εδώ μπο­ρείς να βρεις εφαρ­μο­γές για την εμπέ­δω­ση των φυσι­κών μεγε­θών θέση, μετα­τό­πι­ση και διά­στη­μα καθώς και της έννοιας της τρο­χιάς, σχε­τι­κό animation και ηλε­κτρο­νι­κό quiz επα­νά­λη­ψης. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ (από τον ιστό­το­πο Φυσι­κή και Φωτο­γρα­φία) Στην ακό­λου­θη εφαρ­μο­γή βλέ­πεις έναν άνθρω­πο που κάνει πατί­νι. Με αυτήν μπο­ρού­με να μελε­τή­σου­με την…
Read more

Καταστάσεις της ύλης

Οι κατα­στά­σεις των υλι­κών σωμά­των

Τα υλι­κά σώμα­τα που συνα­ντά­με στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή, βρί­σκο­νται σε τρεις κατα­στά­σεις: στε­ρεή, υγρή και αέρια. Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις που θα σε βοη­θή­σουν να κατα­λά­βεις τη φυσι­κή που «κρύ­βε­ται» στις μετα­βο­λές από τη μία κατά­στα­ση στην άλλη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.1 Φυσι­κές κατα­στά­σεις των υλι­κών ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΗΣ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

άτομα

Άτο­μο και υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια

Πώς είναι «φτιαγ­μέ­νο» ένα άτο­μο; Ποια σωμα­τί­δια το δομούν και τι χαρα­κτη­ρι­στι­κά έχει καθέ­να από αυτά; Ας γνω­ρί­σου­με τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.9 Υπο­α­το­μι­κά Σωμα­τί­δια – Ιόντα (ebooks.edu.gr) Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Όπως έχεις ήδη μάθει η έννοια «άτο­μο» εμφα­νί­στη­κε τον 5ο π.Χ. αιώ­να, από δύο Έλλη­νες φιλο­σό­φους, τον Δημό­κρι­το και τον Λεύ­κιπ­πο. Σύμ­φω­να…
Read more