ΕΟΚ: το εργα­στή­ριο της φυσα­λί­δας

Ένα παρά­δειγ­μα κίνη­σης με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα. Εδώ θα βρεις ένα ανα­λυ­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας που συνο­δεύ­ει το εργα­στή­ριο της ευθύ­γραμ­μης ομα­λής κίνη­σης, για το δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο της φυσι­κής της Β Γυμνα­σί­ου. Πρό­κει­ται για τη γνω­στή άσκη­ση της φυσα­λί­δας του αέρα που δημιουρ­γεί­ται σε έναν κλει­στό σωλή­να και κινεί­ται όταν τον τοπο­θε­τού­με με κλί­ση ως προς το…
Read more