Οδική ασφάλεια - οι Έλληνες στο δρόμο

Οδι­κή ασφά­λεια: Οι Έλλη­νες στο… δρό­μο!

Η ται­νία αυτή, συρ­ρα­φή στιγ­μιο­τύ­πων από ται­νί­ες του παλιού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, αφο­ρά στην οδι­κή ασφά­λεια και δημιουρ­γή­θη­κε στα πλαί­σια της θεμα­τι­κής εβδο­μά­δας του γυμνα­σί­ου κατά το σχο­λι­κό έτος 2017–18. Με χιου­μο­ρι­στι­κό τρό­πο παρου­σιά­ζει και σχο­λιά­ζει την οδι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των Ελλή­νων.