Ηλεκτρικό ρεύμα

Το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα

Τι είναι αυτό που ξεχω­ρί­ζει την άτα­κτη κίνη­ση των φορ­τι­σμέ­νων σωμα­τι­δί­ων από την προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη «παρέ­λα­ση»; Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση η οποία περιέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και απλές εφαρ­μο­γές του. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Περιέ­χε­ται πρω­τό­τυ­πη εργα­σία του Ανδρέα Κασ­σέ­τα) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ