Καταστάσεις της ύλης

Οι κατα­στά­σεις των υλι­κών σωμά­των

Τα υλι­κά σώμα­τα που συνα­ντά­με στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή, βρί­σκο­νται σε τρεις κατα­στά­σεις: στε­ρεή, υγρή και αέρια. Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις που θα σε βοη­θή­σουν να κατα­λά­βεις τη φυσι­κή που «κρύ­βε­ται» στις μετα­βο­λές από τη μία κατά­στα­ση στην άλλη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.1 Φυσι­κές κατα­στά­σεις των υλι­κών ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΗΣ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ