Βαθμωτά και διανυσματικά μεγέθη

Βαθ­μω­τά (μονό­με­τρα) και δια­νυ­σμα­τι­κά μεγέ­θη

Η ενό­τη­τα αυτή είναι αφιε­ρω­μέ­νη στα βαθ­μω­τά (μονό­με­τρα) και στα δια­νυ­σμα­τι­κά μεγέ­θη, τις ιδιό­τη­τες και τις δια­φο­ρές τους. Στη μελέ­τη της φυσι­κής συνα­ντά­με διά­φο­ρα φυσι­κά μεγέ­θη. Για κάποια από αυτά είναι αρκε­τό να γνω­ρί­ζου­με την τιμή τους. Για κάποια άλλα όχι. Με βάση αυτό το κρι­τή­ριο, τα φυσι­κά μεγέ­θη που ανή­κουν σε δύο μεγά­λες κατη­γο­ρί­ες:…
Read more