Πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη στα σπον­δυ­λω­τά ζώα

Τα σπον­δυ­λω­τά ζώα εξα­φα­λί­ζουν την τρο­φή τους τρώ­γο­ντας άλλους οργα­νι­σμούς. Σε αυτό το μάθη­μα θα εξε­ρευ­νή­σεις πώς γίνε­ται η πρό­σλη­ψη και η πέψη της τρο­φής στα σπον­δυ­λό­ζωα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.3 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ