Γεωλογία

Γεω­λο­γία για αρχά­ριους: ενδο­γε­νείς δυνά­μεις

Η γεω­λο­γία είναι η επι­στή­μη που μελε­τά τη Γη, τον γαλά­ζιο πλα­νή­τη μας που μετα­βάλ­λε­ται διαρ­κώς. Σε αυτό το άρθρο θα βρεις τη θεω­ρία προ­έ­λευ­σης των ηπεί­ρων, τη δομή του εσω­τε­ρι­κού της Γης, τις ενδο­γε­νείς δυνά­μεις, τα ηφαί­στεια, τους σει­σμούς και άλλους βασι­κούς γεω­λο­γι­κούς όρους. H Γη μετα­βάλ­λε­ται διαρ­κώς Η επι­φά­νεια της Γης αλλά­ζει διαρ­κώς.…
Read more